Algemene Verkoopsvoorwaarden

Introductie

Op deze pagina (samen met de genoemde pagina's) worden de voorwaarden uiteengezet die gelden voor het gebruik van deze site en de aankoop van producten daarin (hierna de "Voorwaarden").

Lees de voorwaarden aandachtig door voordat u deze website gebruikt. Door het te gebruiken of een bestelling te plaatsen via de Website, is Jolliette van mening dat de koper, na een bestelling te hebben gedaan, onvoorwaardelijk de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard die eerder beschikbaar zijn gesteld om te worden gelezen en op elk moment toegankelijk zijn via de website. Daarom, als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken en geen bestellingen plaatsen.

Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid of de gebruiker om ze periodiek te lezen, aangezien de voorwaarden die van kracht zijn op het moment van gebruik van de Website of van de sluiting van het Contract (zoals later zal worden gedefinieerd) van toepassing zijn.

Jouw gegevens

De informatie of persoonlijke gegevens die u verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van het Privacybeleid. Door deze website te gebruiken, en met name door u als klant te registreren, geeft u uw toestemming voor de verwerking van dergelijke informatie en gegevens en verklaart u dat alle informatie en gegevens die u verstrekt juist zijn en overeenkomen met de werkelijkheid.

Gebruik van de website

Door deze website te gebruiken en er bestellingen voor te plaatsen, gaat u ermee akkoord:

  • Doe rechtsgeldige vragen en bestellingen.
  • Geen speculatieve, valse of frauduleuze bestellingen doen. Als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een dergelijke bestelling is uitgevoerd, zijn we bevoegd om deze te annuleren en aan de relevante autoriteiten te melden.
  • Geef ons uw e-mailadres, postadres en / of andere contactgegevens waarheidsgetrouw en nauwkeurig. Bovendien geeft u ons toestemming om dergelijke informatie te gebruiken om indien nodig contact met u op te nemen (zie ons Privacybeleid). Als u ons niet alle informatie verstrekt die we nodig hebben, kunnen we uw bestelling niet plaatsen.

Beschikbaarheid van de service en verzending

Items die worden aangeboden via deze website zijn beschikbaar voor verzending in Vlaanderen. Jolliette levert zijn producten via eigen voorzieningen. De maximale levertijd van een bestelling en de tarieven worden aangegeven op de pagina Leveringsinformatie. De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht in geval van een vertraging in de levering, veroorzaakt door uitzonderlijke omstandigheden. De levering wordt als effectief beschouwd vanaf het moment dat het product via de koerier aan de klant ter beschikking wordt gesteld en de ontvanger het ontvangstbewijs ondertekent. Jolliette verzendt het gekochte productpas nadat de betalingsbevestiging van de klant is ontvangen.

Totstandkoming van het contract

De informatie in deze Voorwaarden en de details op de Website vormen geen aanbod, maar een uitnodiging voor een contract. De bestelling is pas effectief als de klant op "Accepteren" klikt in het scherm met de orderbevestiging. Tijdens het selectie- en aankoopproces van het product of de producten kan de klant op elk moment de reeds uitgevoerde stappen annuleren en het proces verlaten. Binnen 24 uur na de betaling ontvangt de klant een conformiteitsbericht met de betaalde bedragen en de geregistreerde gegevens. Alleen de producten die worden vermeld in de bevestiging van aankoop maken deel uit van het contract.

Product beschikbaarheid

Hoewel Jolliette probeert alle op de website aangeboden producten beschikbaar te maken, is het mogelijk dat een door de Klant aangevraagd product niet beschikbaar is. 

Terugstuurbeleid

Onder geen enkele voorwaarde kunnen voedingsmiddelen teruggenomen worden. 

Schriftelijke mededelingen

De toepasselijke wetgeving vereist dat een deel van de informatie of mededelingen die wij u sturen, schriftelijk is. Door deze website te gebruiken, accepteert u dat de meeste van onze berichten elektronisch zijn. Wij zullen per e-mail contact met u opnemen of informatie verstrekken door kennisgevingen op deze website te plaatsen. Voor contractuele doeleinden gaat u akkoord met elektronische communicatie en erkent u dat elk contract, elke kennisgeving, informatie en andere berichten die we elektronisch verzenden, voldoet aan de schriftelijke eis. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Meldingen

De kennisgevingen die u ons stuurt, moeten bij voorkeur worden verzonden via het gedeelte Contact van de website. De berichten worden beschouwd als ontvangen en op de juiste wijze uitgevoerd nadat ze zijn geüpload naar onze website, 24 uur nadat een e-mail is verzonden. Om te bewijzen dat het bericht is verzonden, volstaat het om te bewijzen dat de e-mail is verzonden naar het e-mailadres dat door de ontvanger is opgegeven.

Gedeeltelijke ongeldigheid

Als een van de huidige voorwaarden of een van de bepalingen van het contract ongeldig wordt verklaard of nietig wordt verklaard door de krachtige resolutie van een bevoegde autoriteit, blijven de overige voorwaarden van kracht en heeft deze nietigverklaring geen effect op hen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud op onze website, zoals tekst, afbeeldingen, foto's, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, evenals het grafische ontwerp, de codebron en software, zijn het exclusieve eigendom van Jolliette of derden, wiens rechten in dit opzicht legitiem zijn in dezelfde mate in het bezit van Jolliette en worden daarom beschermd door nationale en internationale wetgeving. Het gebruik van alle elementen onder industrieel en intellectueel eigendom voor commerciële doeleinden, evenals de distributie, wijziging, aanpassing of decompilatie ervan is ten strengste verboden. Wanneer klanten ons via e-mail observaties, meningen of opmerkingen sturen, in gevallen waarin de aard van de diensten dit toestaat, staat Jolliette toe om met deze observaties andere exploitatierechten te reproduceren, publiekelijk te communiceren, te transformeren en uit te oefenen, meningen of opmerkingen, zolang het auteursrecht wettelijk is voorzien en zonder territoriale beperking. Het is wel verstaan ​​dat deze machtiging gratis wordt verleend. Om een ​​ontwerp (foto, logo, merk, zin, tekst, enz.) Te gebruiken, moet de gebruiker alle rechten op dit ontwerp bezitten. In geval van twijfel moet de klant worden geïnformeerd over zijn juridische status voordat hij het ontwerp gebruikt. 

Uitsluiting van garanties en verplichtingen 

Jolliette behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de website te onderbreken, evenals de levering van enige of alle diensten die worden aangeboden, om technische redenen of in verband met beveiliging, controle, onderhoud, stroomvoorziening storingen of enige andere gerechtvaardigde oorzaak. Bijgevolg kan Jolliette de beschikbaarheid of continuïteit van de website of diensten niet garanderen, wat betekent dat de klant deze op eigen risico gebruikt en Jolliette op geen enkel moment hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden. Jolliette is niet aansprakelijk in geval van onderbrekingen, vertragingen, fouten of storingen van de diensten en, in het algemeen, andere ongemakken veroorzaakt door oorzaken die buiten de controle van Jolliette liggen, en / of als gevolg van kwaadwillige of schuldige acties van de klant en / of veroorzaakt door toeval of overmacht. Niettegenstaande de bepalingen van artikel 1105 van het Burgerlijk Wetboek, wordt het volgende opgenomen in het concept van overmacht, bovendien, en voor de doeleinden van deze Voorwaarden, voor alle gebeurtenissen buiten de controle van Jolliette, zoals: verzuim van derden, exploitanten of dienstverlenende bedrijven, overheidshandelingen, gebrek aan toegang tot netwerken van derden, handelingen of nalatigheden van de overheid, anderen veroorzaakt door natuurverschijnselen, black-outs, enz. als aanvallen van hackers of gespecialiseerde derden op de beveiliging of integriteit van het computersysteem, op voorwaarde dat Jolliette redelijke beveiligingsmaatregelen heeft getroffen in overeenstemming met de huidige status van technologie. In elk geval, ongeacht de oorzaak, neemt Jolliette geen verantwoordelijkheid voor enige directe of indirecte schade of winstderving.

Jolliette zal proberen, voor zover mogelijk, alle informatie op haar website bij te werken en te corrigeren die niet voldoet aan de minimale garanties van waarheidsgetrouwheid. In die zin is Jolliette niet verplicht om controle uit te oefenen op en inhoud te controleren die wordt overgedragen, verspreid of beschikbaar gesteld aan derden of medewerkers, behalve in de gevallen waarin de huidige wetgeving dit vereist of wanneer dit vereist is door een bevoegde rechterlijke of administratieve autoriteit. Evenzo sluit Jolliette elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die het gevolg kan zijn van de aanwezigheid van virussen of de aanwezigheid van andere schadelijke elementen in de inhoud die wijzigingen in computersystemen kunnen veroorzaken, evenals in documenten of systemen die daarin zijn opgeslagen. Jolliette is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat de klant maakt van de diensten van de website of de wachtwoorden ervan, evenals enig ander materiaal daarin, dat inbreuk maakt op de intellectuele of industriële eigendomsrechten of andere rechten van derden. 

Aansprakelijkheid, procesvoering en toepasselijk recht 

Jolliette kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor contractbreuken in geval van overmacht, storingen of volledige of gedeeltelijke stakingen van postdiensten en vervoermiddelen en / of communicatie, overstromingen of branden. Op deze inkoopvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing.